Jak uzyskać pomoc?

Wszystkie osoby szukające pomocy w Fundacji Poza Horyzonty, zachęcamy do bardzo dokładnego zapoznania się tą zakładką na naszej stronie. Informacje niezbędne do zgłoszenia się o pomoc, przygotowaliśmy w przystępnej formie odpowiedzi na pytania, które często zadają nam Państwo w listach, mailach lub dzwoniąc do biura fundacji. Mamy nadzieję, że poniższy informator pomoże Państwu prawidłowo przygotować wniosek o pomoc do Fundacji Poza Horyzonty.

Dział Pomocy Fundacji Poza Horyzonty

Komu pomaga Fundacja Poza Horyzonty?

Nasza misja to pomoc osobom po amputacjach kończyn, które potrzebują dobrze dopasowanych protez i rehabilitacji. Przyczyną amputacji może być wypadek lub choroba. Obejmujemy opieką również osoby z wadami wrodzonymi niewykształcenia kończyn. Pomagamy dzieciom i dorosłym.

Jakiej pomocy udziela Fundacja Poza Horyzonty?

Nasze działania obejmuję przede wszystkim pomoc: informacyjną, motywacyjną, psychologiczną oraz finansową. Staramy się krok po kroku wyjaśniać, jak należy postępować, aby po traumatycznym wydarzeniu jakim jest amputacja, powrócić do normalnego życia. Przykłady kilkudziesięciu naszych podopiecznych pokazują nam, że to jest możliwe!

W jaki sposób Fundacja Poza Horyzonty pozyskuje środki dla podopiecznych?

W Fundacji Poza Horyzonty postanowiliśmy się skoncentrować na jasno określonym celu pomocy. Każdy nasz podopieczny w chwili podpisania porozumienia z fundacją, przedkłada fakturę proformę na protezę i/lub rehabilitację. Celem finansowym pomocy jest osiągnięcie kwoty potrzebnej na opłacenie powyższej faktury. Zatem fundacja nie zbiera środków „na zaś”, ale zawsze na jasno określony cel.
Po osiągnięciu celu, osoba której pomogliśmy, przestaje być naszym podopiecznym, a porozumienie wygasa. Ponadto porozumienie podpisywane jest na konkretny okres. Standardowo na rok, ale w razie potrzeby jest przedłużane, aż do osiągnięcia celu.
W okresie obowiązywania porozumienia, staramy się pomóc podopiecznemu w pozyskaniu środków poprzez rozmaite akcje i projekty charytatywne (np. Poland Business Run, 42 do szczęścia, Kup Czas), aby zwiększyć szanse na uzbieranie potrzebnej kwoty. Ilość naszych podopiecznych znacznie przewyższa ilość podejmowanych w ciągu roku akcji, dlatego nie wszystkim możemy pomóc w ten sposób. Jednak z roku na rok, dzięki przeprowadzanym projektom, udaje nam się gromadzić coraz większe kwoty, a co za tym idzie – coraz więcej podopiecznych szybko otrzymuje pomoc finansową.
Jeśli zdarzy się, że w wyniku działań na rzecz konkretnego podopiecznego, zgromadzona zostanie większa kwota, niż zakłada porozumienie, to wypracowana nadwyżka środków, decyzją Zarządu Fundacji, przekazywana jest na realizację celu pomocy kolejnych podopiecznych. Zasada ta dotyczy również środków uzyskanych poprzez 1% podatku z celem szczegółowym.

Jak się zgłosić po pomoc?

Wnioski o pomoc w zakresie finansowania protez lub rehabilitacji prosimy kierować do nas wyłącznie drogą listowną na adres biura fundacji w Krakowie: ul. Augustiańska 4/3, 31-064 Kraków, z dopiskiem POMOC.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wniosku o pomoc:

 1. Podanie z prośbą o pomoc z podpisem osoby zgłaszającej się; w przypadku osób niepełnoletnich także z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Dane identyfikacyjne, zgodnie z Kartą Identyfikacyjną (Załącznik 1).
 3. Kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona własnoręcznie za zgodność z oryginałem (nie wymagany notarialnych ani urzędowych potwierdzeń); w przypadku osób niepełnoletnich kserokopia dowodu osobistego rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez PZON.
 5. Kserokopia aktualnego orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS w sprawie ustalenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 6. Opis zdarzenia, w związku z którym nastąpiła amputacja (Załącznik 2).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 3).
 8. Kserokopie dokumentów leczenia wydanych przez instytucje opieki zdrowotnej, dokumentujące amputację; do wyboru: karta informacyjna leczenia szpitalnego lub wypis ze szpitala.
 9. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia, wydane przez lekarza rodzinnego (tylko w przypadku wad wrodzonych, bądź w sytuacji, gdy dokumentacja leczenia jest niedostępna lub zaginęła).
 10. Kosztorys protezy i/lub rehabilitacji (faktura proforma) wraz ze szczegółowym wykazem komponentów protezy (wszystkie części wypisane z nazwą producenta i modelem, nie wystarczy opis typu stopa z włókna węglowego czy lej protezy) i szczegółowym wykazem planowanych w ramach rehabilitacji zabiegów z uwzględnieniem ich ilości, rodzaju i technik fizjoterapeutycznych.
 11. Opis sytuacji majątkowej wraz z dokumentami dowodzącymi wysokości dochodów:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z miejsca pracy osoby ubiegającej się o pomoc oraz pozostałych pracujących członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
  • kserokopia decyzji ZUS o wysokości przyznanej renty z tytułu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
  • zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej potwierdzające sytuacje rodzinną; w przypadku osób i/lub rodzin nie korzystających z pomocy społecznej – własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekorzystaniu z w/w pomocy.
 12. Trzy różne fotografie osoby ubiegającej się o pomoc; niekoniecznie z widoczną amputacją lub protezą; prosimy o nieprzesyłanie zdjęć do dokumentów, np. dowodu osobistego; przesłane fotografie posłużą do zilustrowania historii podopiecznego na stronie internetowej fundacji; zdjęcia prosimy przesyłać wyłącznie w formie cyfrowej (na płycie DVD).

Kto rozpatruje wnioski o pomoc?

Decyzję w sprawie przyjęcia osoby ubiegającej się o pomoc w fundacji na listę podopiecznych, podejmuje Dział Pomocy pod nadzorem Zarządu Fundacji.

Pytania dotyczące wniosków o pomoc, proszę kierować telefonicznie pod numerami telefonu: 571 335 500 lub 509 404 140. Telefon pomocy działa od poniedziałku do piątku 9.oo do 15.oo.

Prosimy o nieprzesyłanie podań o pomoc, dokumentów leczenia i innych danych osobowych drogą mailową.

Dokumenty do pobrania

Jaki jest tryb postępowania przy rozpatrywaniu wniosków?

KROK 1: Osoba ubiegająca się o pomoc wysyła wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

KROK 2: Dział Pomocy wysyła potwierdzenie otrzymania wniosku i jeśli zachodzi taka konieczność prosi o uzupełnienie dokumentacji o brakujące pozycje. Brak odpowiedzi na prośbę o uzupełnienie dokumentacji skutkuje odrzuceniem wniosku bez dalszego rozpatrywania.

KROK 3: Wniosek trafia na listę osób oczekujących na pomoc. Co to oznacza? Osoba wnioskująca o pomoc, nie jest jeszcze podopiecznym fundacji. Wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez Dział Pomocy. Na tym etapie pracownik fundacji skontaktuje się z osobą wnioskującą o pomoc telefonicznie, aby przeprowadzić wywiad. Dzięki temu pomoc może być maksymalnie dobrze dopasowana do rzeczywistej sytuacji osoby wnioskującej. W szczególnych przypadkach osoba potrzebująca pomocy jest zapraszana na spotkanie do siedziby fundacji lub pracownicy fundacji odwiedzają taką osobę w miejscu zamieszkania.

KROK 4: Po dokonaniu oceny merytorycznej pracownicy fundacji będą szukać pomysłów i sposobów jak skutecznie zgromadzić kwotę, którą wpiszemy w porozumienie z przyszłym podopiecznym. Dopiero mając w perspektywie realną możliwość pomocy, skontaktujemy się w sprawie dopełnienia formalności. Ile trwa okres oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie wniosku? Czas oczekiwania jest bardzo różny – czasem nowego podopiecznego przyjmujemy po kilku dniach, a czasem trzeba się nastawić na kilkumiesięczne oczekiwanie. Choć bardzo byśmy chcieli, wiemy, że nie możemy pomóc każdej osobie proszącej nas o pomoc.

Najczęściej zadawane pytania

Na co mogą być wydatkowane środki uzbierane na rachunku fundacji dla podopiecznego?

Środki zgromadzone na rachunku fundacji na rzecz podopiecznego, mogą być wydatkowane wyłącznie na zaopatrzenie ortopedyczne (proteza lub jej części), rehabilitację związaną z amputacją (nauka chodzenia w protezie, przygotowanie do protezowania) i ewentualną pomoc psychologiczną lub konsultacje ortopedyczne.

W jaki sposób mogą być wydatkowane środki finansowe?

Zgodnie z zapisem porozumienia z podopiecznym środki finansowe mogą być wydatkowane wyłącznie i bezpośrednio na rachunek firmy protetycznej lub ośrodka rehabilitacyjnego na podstawie przedłożonych faktur. Nie ma możliwości refundacji poniesionych w przeszłości przez podopiecznego kosztów. Nie ma możliwości wypłaty środków na rachunek bankowy podopiecznego lub wypłaty gotówki.

Jak uzyskać informacje o stanie konta?

Informacje o stanie konta można uzyskać, kontaktując się mailowo lub telefonicznie z Działem Pomocy Fundacji Poza Horyzonty. Dział Pomocy prosi o przedstawienie stanu konta księgowość fundacji i po uzyskaniu informacji, przekazuje ją podopiecznemu.

Jakie dokumenty dotyczące potrzebnego sprzętu protetycznego należy przedstawić fundacji?

Wraz z wnioskiem o pomoc prosimy o przesłanie kosztorysu protezy. Najlepsza jest faktura proforma, wystawiona na pacjenta. Jest to dokument informacyjny, nie wiąże się z koniecznością opłacenia takiej faktury, zatem pacjent może pozyskać kilka proform z różnych pracowni protetycznych. Bardzo ważne jest, aby wraz z fakturą proformą przesłać do fundacji szczegółowy wykaz komponentów protezy – wszystkie części wypisane z nazwą producenta i modelem, nie wystarczy opis typu stopa z włókna węglowego czy lej protezy. Jeśli firma protetyczna nie przedstawia wykazu komponentów domyślnie, dla każdego swojego pacjenta, należy poprosić o przygotowanie takiego dokumentu w celu przedłożenia w fundacji. Uwaga: firma protetyczna nie ma prawa odmówić wystawienia takiego dokumentu!

Czy fundacja finansuje protezy mioelektryczne kończyn górnych?

Protezy mioelektryczne kończyn górnych to rozwiązania bardzo drogie. Ich koszt często sięga kilkuset tysięcy złotych. Z naszych doświadczeń wynika, że często nie spełniają swojej funkcji (zastępowania utraconej ręki) w sposób wyraźnie lepszy od protez kosmetycznych lub mechanicznych. Relacja jakości użytkowania i funkcjonalności do ich ceny pozostawia wiele do życzenia. Z uwagą przyglądamy się nowym rozwiązaniom i technologiom w zakresie protezowania rąk. Uważamy jednak, że w większości przypadków protezowanie w protezy mioelektryczne, osób, którą chcą powrócić do pracy fizycznej, pracy w gospodarstwie rolnym, warsztacie itp., jest nieadekwatne do rzeczywistych możliwości takiej protezy. Niejednokrotnie lepszy efekt można uzyskać, projektując mechaniczne lub hybrydowe rozwiązanie protetyczne pod konkretne potrzeby danej osoby, oczywiście z pomocą wykwalifikowanego specjalisty-protetyka. Osobnym problemem jest czas, który należy poświęcić na zebranie odpowiedniej kwoty na protezę mioelektryczną – najczęściej liczony w latach. Jeśli w tym okresie osoba po amputacji ręki nie używa żadnej protezy, szansa na zaakceptowanie protezy mioelektrycznej oraz pełne wykorzystanie jej funkcji, dramatycznie maleje. Ponadto w Polsce wciąż brakuje specjalistów, mających doświadczenie w wykonywaniu zaawansowanych technologicznie protez kończyn górnych. Mamy w Polsce dostęp do technologii, do komponentów i najbardziej nowoczesnych produktów jak chociażby i-limb ultra czy bebionic3, ale niestety sam fakt, że firma protetyczna może sprowadzić taki produkt od producenta lub dystrybutora, nie oznacza jeszcze, że potrafi go w 100% prawidłowo przygotować dla pacjenta. Protezowanie kończyn górnych jest bardzo trudne, kosztowne i wymaga czasu – czasu poświęconego pacjentowi. Naszym zdaniem powinno być ściśle powiązane z terapią zajęciową, fizjoterapią, pracą z psychologiem i pracą nad motywacją. Sama proteza – warta nawet 200 000,00 zł – nie pomoże, a wręcz może prowadzić do frustracji i pogorszenia stanu pacjenta. Dlatego każdy pacjent, który trafia do fundacji z prośbą o pomoc w sfinansowaniu protezy mioelektrycznej musi się liczyć z tym, że pracownicy fundacji będą bardzo szczegółowo weryfikować potrzeby takiego pacjenta, będą zalecać sprawdzenie wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań i poddanie ich krytycznej ocenie oraz porównanie ich rzeczywistej funkcjonalności. Staramy się również w miarę możliwości doprowadzić do spotkania pacjenta, który używa rozwiązania mio z pacjentem, który o takie rozwiązanie się stara. To bardzo pomaga rzeczywiście przekonać się co daje proteza mioelektryczna. W fundacji poświęcamy też dużo czasu na poszerzanie wiedzy z zakresu protetyki kończyn górnych – bacznie przyglądamy się temu, jak protezuje się za granicą, szczególnie w USA, gdzie w ciągu jednego roku amputacji samej kończyny górnej jest więcej niż u nas wszystkich amputacji. Nie powinien więc dziwić fakt, że specjaliści z zagranicy mają dużo większe doświadczenie, a praca z pacjentami wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce… Podsumowując: nie ma formalnej przeszkody w pomocy w dofinansowaniu takiego zaopatrzenia, ale fundacja w takich sytuacjach zrobi wszystko, aby środki były wydane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem i racjonalnie.

Czy fundacja finansuje protezy kończyn dolnych z elektronicznymi komponentami, np. kolanami?

Elektroniczne moduły kolanowe w protezach, to najdroższe obecnie komponenty w protetyce kończyn dolnych dostępne w Polsce. Takich modułów jest na rynku kilka, różnych producentów. Kolana elektroniczne mają wiele plusów: wspomagają chód na protezie, szczególnie przy nierównym terenie (zejście, podejście) oraz chodzenie po schodach. Jak wszystko mają też minusy – poza ceną, należy brać pod uwagę takie rzeczy jak trwałość akumulatorów, konieczność ich ładowania, gorsza odporność na uszkodzenia mechaniczne lub te spowodowane np. zalaniem protezy, konieczność serwisowania u specjalisty, który ma do tego odpowiednie certyfikaty itp. Moduły takie są stosunkowo ciężkie, wymagają silnego kikuta, bardzo dobrze wykonanego zawieszenia i bardzo dobrze przeprowadzonej reedukacji chodu, co w Polsce nie jest standardem. Bardzo często jest tak, że pacjent kupuje elektroniczne kolano, które następnie nie jest w 100% dobrze ustawione „pod pacjenta” oraz pacjent nie został zapoznany z możliwościami jakie taki moduł daje, nie przeszedł koniecznej rehabilitacji i nauki chodu na protezie, zatem ostatecznie pacjent nie jest zadowolony (lub nie wie, że mógłby być o wiele bardziej zadowolony!) z używania protezy. Wszystko to każe nam, fundacji specjalizującej się w pomocy osobom po amputacjach, zwracać szczególną uwagę na tryb pracy z pacjentami, którzy decydują się na takie zaopatrzenie. Równocześnie zdajemy sobie sprawę i informujemy o tym pacjentów (naszych podopiecznych), że inne moduły (hydrauliczne, jedno- i wieloosiowe, mechaniczne) również pozwalają na komfortowe używanie protezy, ładny i zbliżony do naturalnego chód. Zasadniczo stoimy na stanowisku, że pomoc fundacji w tym przypadku powinna się ograniczyć do pomocy w zakupie bardzo dobrego zaopatrzenia, bardzo dobrze wykonanego i dopasowanego do pacjenta, ale nie musi ono zawierać elektronicznego modułu kolanowego.

Czy fundacja finansuje protezy estetyczne dłoni lub palców dłoni oraz pokrycia kosmetyczne do protez kończyn dolnych o najwyższych stopniach odwzorowania?

Zasadniczo nie finansujemy tego typu zaopatrzenia. Protezy w zakresie kończyny górnej tzw. estetyczne, wykonywane na specjalne zamówienie pacjenta (najczęściej na wzór drugiej kończyny), to bardzo drogie zaopatrzenie. Stoimy na stanowisku, że funkcję kosmetyczną protezy z powodzeniem spełnia proteza kosmetyczna, produkowana seryjnie, w różnych rozmiarach, odcieniach, z różnymi typami rękawiczek, z różnych materiałów. Podobnie ma się sprawa z pokryciem kosmetycznym protezy kończyny dolnej o najwyższym stopniu odwzorowania. Tu również koszty są bardzo wysokie, a trwałość tego typu pokrycia pozostawia bardzo wiele do życzenia. O wiele bardziej opłaca się wykonać tańsze, seryjnie produkowane, pokrycie (dobrać odpowiednie z palety odcieni), a kiedy się zużyje zamówić nowe, a nie kupować drogiego pokrycia indywidualnego, które zniszczy się tak samo szybko, a kosztuje nawet wielokrotnie więcej. Naszym zdaniem nawet najlepsza proteza estetyczna nie zastąpi naturalnej ręki czy nogi. To fakt, który szczególnie w pierwszym okresie po amputacji (ale dotyczy to również osób z wrodzonym brakiem kończyny), trudno przyjąć i zaakceptować. Zdajemy sobie z tego sprawę i nie bagatelizujemy problemu. To temat, który pacjent, jeśli tylko chce, może przepracować z psychologiem. W pracy nad tym problemem bardzo pomagają również spotkania z innymi pacjentami po amputacjach, które na prośbę osób kontaktujących się z fundacją, możemy organizować.

Kto decyduje o wyborze firmy protetycznej, w której wykonywana jest proteza?

Żadna firma protetyczna nie jest stałym partnerem Fundacji Poza Horyzonty. To nasi podopieczni decydują w jakiej firmie chcą wykonać protezę. Często jednak osoby zgłaszające się do nas o pomoc informacyjną, proszę o wskazanie firm protetycznych godnych zaufania, konkurencyjnych cenowo i wykonujących protezy na najwyższym poziomie. Uważamy za w pełni uzasadnione dzielenie się z podopiecznymi naszymi doświadczeniami współpracy z poszczególnymi firmami protetycznymi i z chęcią takich informacji udzielamy. Wychodzimy z założenia, że tylko konkurowanie o pacjenta na rynku firm protetycznych będzie z czasem powodowało stopniowe urealnianie się cen protez w Polsce. Bacznie obserwujemy również rynek firm protetycznych w innych krajach europejskich. Staramy się naszym podopiecznym doradzać na co zwrócić uwagę przy wyborze protezy i protetyka. Zdecydowanie zachęcamy do odwiedzenia kilku firm przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej zakupu zaopatrzenia ortopedycznego.

Dodaj komentarz