Dane osobowe podopiecznych i uczestników projektów

Aktualizacja 25 maja 2018 r.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty z siedzibą w Lanckoronie, Lanckorona 101, kod pocztowy: 34-143, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj. rejestrów prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320551, REGON: 120833030, NIP: 5512541523.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty przetwarza moje dane?

Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty przetwarza dane osobowe swoich podopiecznych w związku z zawartym porozumieniem między fundacją a podopiecznym, które ma na celu udzielenie pomocy podopiecznemu w granicach dostępnych środków i możliwości. Szczegółowe cele gromadzonych środków są zawarte w porozumieniu i uzgadniane z podopiecznym.

Ponadto Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty przetwarza dane osobowe podopiecznych na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informacyjnych, np. o odbywającym się spotkaniu podopiecznych, czy nowych projektach fundacji, do których są zapraszani podopieczni.

W zakresie danych osobowe o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody użytkownika (pisemna zgoda – załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie pomocy).

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja celów porozumienia dot. udzielenia pomocy podopiecznemu, informowanie podopiecznych o stanie środków zgromadzonych na rachunku fundacji, informowania o planowanych spotkaniach i projektach organizowanych przez fundację na rzecz jej podopiecznych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia porozumienia między fundacją a podopiecznym. Wnioski o pomoc niezawierające podpisanej zgody uniemożliwiają zawarcie porozumienia i są niszczone.

Czy Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty przekazuje dane osobowe innym podmiotom (np. firmom, lekarzom, protetykom)?

Nie. Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty w zakresie doradztwa dot. pomocy specjalistów, np. protetyków, przekazuje podopiecznym dane kontaktowe do danego podmiotu (numer telefonu, adres e-mail, adres strony www – są to dane publicznie dostępne) w celu samodzielnego skontaktowania się z danym podmiotem.

Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty może również przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  • firmy księgowe,
  • kancelarie prawne,
  • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta fundacja,
  • firmy świadczące usługi wysyłki e-mail.

Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach strony www. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu poprawę funkcjonowania strony www przez zaimplementowanie odpowiednich narzędzi podwyższających atrakcyjność strony www.

Czy moje dane osobowe będą widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu?

Dane osobowe podopiecznego takie jak imię lub nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, skrócony opis sytuacji zdrowotnej mogą być widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu. Umożliwia to Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty pozyskiwanie środków na rzecz podopiecznych, uwiarygadniając wobec darczyńców fakt, że dana osoba jest rzeczywiście podopiecznym fundacji.

Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia?

Tak. Każdy podopieczny może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia można wycofać wysyłając do fundacji pismo lub e-mail na dane kontaktowe dostępne na stronie.

Czy Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty przetwarza dane osobowe podopiecznych w celach marketingowych?

Nie. Natomiast Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty prowadzi działania informacyjno-sprawozdawcze, którym podlega z tytułu ustawy o działalności pożytku publicznego i innych przepisów, a także w ramach transparentności własnych działań wobec darczyńców, dlatego dane osobowe podopiecznych, takie jak imię, nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania i cel pomocy udzielonej przez fundację oraz kwota udzielonej pomocy, są zamieszczane publicznie w Internecie na stronie www fundacji, profilach w mediach społecznościowych oraz wysyłane do darczyńców i partnerów.

Czy Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty dokonuje profilowania na swojej stronie www?

Nie.

Jak długo Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty będzie przechowywać moje dane osobowe?

Fundacja będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania porozumienia. Po zakończeniu ważności porozumienia dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Jakie są prawa podopiecznych w związku z ich danymi osobowymi?

Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.

Każdy podopieczny ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania lub marketingu bezpośredniego. Rezygnacja z otrzymywania informacji o spotkaniach i planowanych projektach będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku fundacja nie będzie przetwarzała już danych osobowych w tym celu.

Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.

Każdy podopieczny ma prawo do uzyskania od fundacji potwierdzenia, czy fundacja przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, fundacja może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO.

Każdy podopieczny ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez fundację są nieprawidłowe. Każdy podopieczny ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO.

Każdy podopieczny ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:
cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich fundacja przetwarzała te dane osobowe,
wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a fundacja nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym fundacja może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na fundacji (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.

Każdy podopieczny, zgodnie z art. 18 ROO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że osoba ma prawo zażądać, aby jej dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.

Każdy podopieczny, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że podopieczny ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył fundacji. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby fundacja przesyła te dane osobowe innemu, wskazanemu przez podopiecznego, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty zabezpiecza dane osobowe?

Fundacja dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

Korespondencyjnie na adres korespondencyjny (biuro fundacji w Krakowie):
ul. Agustiańska 4/3, 31-064 Kraków

Za pośrednictwem e-maila: zarzad@pozahoryzonty.org.

Gdzie znajdę politykę prywatności serwisu www fundacji?

Link do polityki prywatności jest w nagłówku strony, można go zobaczyć pod tym adresem:

http://pozahoryzonty.org/fundacja/polityka-prywatnosci