Kwestionariusz do umowy

Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do umowy o dzieło lub zlecenie. Prosimy o uważne zapoznanie się z pytaniami zawartymi w formularzu, gdyż przesłane dane posłużą do przygotowania umowy o dzieło lub zlecenie zawieranej z fundacją oraz do wyliczenia wysokości składek ZUS.

I. Dane osobowe

II. Adres zamieszkania dla celów podatkowych

III. Adres do korespondencji

IV. Informacje o tytułach do ubezpieczenia

Jako wykonawca umowy oświadczam, że:

a) jestem jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej

a moje wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi

b) jestem jednocześnie już ubezpieczony (ubezpieczenie emerytalne i rentowe), jako osoba wykonująca pracę nakładczą, umowę zlecenia lub agencyjną

c) jestem już ubezpieczony (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z innych tytułów, np. działalność gospodarcza, KRUS

d) jestem emerytem lub rencistą

e) jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłem 26 lat

f) jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Rejonowym Urzędzie Pracy

V. Oświadczenia do celów podatkowych

1. Zgodnie z powyższym oświadczeniem z tytułu wykonywania tej umowy:

a) podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu

b) chcę być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

c) chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu

2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych mam prawo do obniżenia kwoty do opodatkowania w wysokości:

a) 20% kosztów uzyskania przychodu dla umów zleceń i umów o dzieło

b) 50% kosztów uzyskania przychodów z przekazaniem praw autorskich do wykonanego dzieła

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. O wszelkich zmianach dotyczących powyższego oświadczenia uprzedzę Zleceniodawcę na piśmie.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych; lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz 176 z późn. zm.)