Statut

Statut Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Jan Mela, zwany dalej Fundatorem, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 1 grudnia 2008 roku przez notariusza Annę Łomnicką w Kancelarii Notarialnej w Krakowie rep A nr 2921/2008 ustanawia Fundację, dla której na podstawie art.5 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. O fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) ustala niniejszy Statut.

2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Art. 2

1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty.

2. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 3

1. Siedzibą Fundacji jest Lanckorona.

2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art. 4

1. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie, a także przystępować do spółek innych fundacji.

2. Fundacja może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania zarówno w Polsce jak i za granicą.

Art. 5

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Sportu i Turystyki.

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji

Art. 6

Celem działania Fundacji jest:

 • wspieranie i promocja dokonań sportowych i podróżniczych osób niepełnosprawnych,
 • aktywizacja osób pełnosprawnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i działania integracyjne w tym zakresie,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym,
 • działalność charytatywna i prospołeczna,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych.
Art. 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • 1.01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • 2.01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
 • 3.01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • 4.01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • 5.18.12.Z Pozostałe drukowanie
 • 6.18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
 • 7.18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 8.23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • 9.58.11.Z Wydawanie książek
 • 10.58.13.Z Wydawanie gazet
 • 11.58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 12.58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 13.59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 14.59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 15.59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 16.59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 17.59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 18.63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 19.63.12.Z Działalność portali internetowych
 • 20.70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 21.73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 22.74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 23.78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 24.78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 25.78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 26.79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 27.79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 28.82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 29.85.10.Z Wychowanie przedszkolne
 • 30.85.20.Z Szkoły podstawowe
 • 31.85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 32.85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 33.85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane
 • 34.86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 35.86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
 • 36.86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 37.88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 38.90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 39.90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 40.90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 41.90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 42.93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 43.93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 44.93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 45.55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 46.55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 47.56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

2. W zakresie przedmiotu działalności wskazanego w punktach od 1 do 47 działalność pożytku publicznego realizowana jest nieodpłatnie.

3. W zakresie przedmiotu działalności wskazanego w punktach od 1 do 22, oraz 26 do 47 działalność pożytku publicznego realizowana jest również odpłatnie.

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

Art. 8

1. Majątek Fundacji przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi kwota 2.000 (dwa tysiące złotych) wniesiona przez Fundatora.

2. Majątek Fundacji stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

Art. 9

Fundacja odpowiada ze swe zobowiązania całym swym majątkiem.

Art. 10

1. Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
 2. subwencje osób prawnych;
 3. dochody z aukcji, kwest i imprez publicznych oraz prywatnych;
 4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
 5. dochody z odpłatnej działalności statutowej;
 6. środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych.

2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele Fundacji.

Art. 11

1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonają darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 5.000 Euro (pięć tysięcy Euro) obliczonej wg średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Sponsora Fundacji”.

2. Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.

3. Poza tytułem „Sponsora Fundacji” może ona ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział IV – Władze Fundacji

Art. 12

Organami Fundacji są:

• Zarząd Fundacji

• Rada Fundacji

Zarząd

Art. 13

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób i jest powoływany przez Fundatora w drodze uchwały. W przypadku jeśli Zarząd składa się z 1 osoby, powoływany jest Prezes Zarządu. W przypadku jeśli Zarząd liczy więcej niż 1 osobę powołuje się obok Prezesa Zarządu również Wiceprezesów Zarządu.

2. Zarząd Fundacji powoływany jest na 5-o letnią kadencję. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Zarządu.

Art. 14

1. Zarząd podejmuje działania i decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatora i Rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku Zarządu trzyosobowego wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

3. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego Zarządu.

Art. 15

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie i jednoosobowo.

2. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu lub pełnomocnik Fundacji.

Rada Fundacji

Art. 16

1. Rada Fundacji składa się z od 3 do 6 osób.

2. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.

3. Rada Fundacji powoływana jest na dwuletnie kadencje. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

Art. 17

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji zwanego dalej Przewodniczącym.

Art. 18

1. Rada odbywa posiedzenie nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.

3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.

4. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

Art. 19

1. Uchwały Rady zapadają większością głosów, przy obecności połowy jej członków.

2. Przy równowadze głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

Art. 20

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • Rada Fundacji jest powołana jako organ nadzorczy, kontrolny oraz opiniujący w stosunku do Fundacji

Do jego zadań należy:

 • kontrola działalności statutowej Fundacji
 • kontrola gospodarki finansowej Fundacji
 • zwracanie się do Zarządu w celu uzyskania wyjaśnień we wszelkich sprawach związanych z działalnością Fundacji
 • wydawanie opinii w istotnych sprawach dotyczących Fundacji, przedstawionych przez Zarząd
 • opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji
 • opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji
 • opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji
 • przekazywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz o opinii w przedmiocie sprawozdań merytorycznych, finansowych fundacji oraz sprawozdania z działalności Zarządu Zarządowi oraz Fundatorowi.

Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji i zakazy

Art. 21

Członkowie Rady Fundacji:

• nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z Członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

• nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Art. 22

1. Zabronione jest:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 • przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 • wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
 • zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich

2. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne.

Kompetencje Fundatora

Art. 23

1. Do obowiązków i kompetencji fundatora należy:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji

2. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych uchwał. Fundator podejmuje uchwały na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.

3. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji.

Rozdział V – Zmiana Statutu

Art. 24

1. Fundator dopuszcza możliwość zmiany zarówno Statutu Fundacji, jak i zmiany celów Fundacji.

2. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić na podstawie pisemnej uchwały Fundatora.

3. Tekst jednolity statutu po dokonaniu zmian przygotowuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

Art. 25

1. Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną Fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzje w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1, podejmuje Fundator.

Art. 26

1. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatora.

2. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku Fundacji.

3. W przypadku śmierci Fundatora, względnie w przypadku długotrwałego ograniczenia Fundatora w zdolności do samodzielnego działania decyzje o dalszym działaniu Fundacji lub o jej likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji.

Art. 27

1. W przypadku likwidacji Fundacji Zarząd wyznacza likwidatora Fundacji.

2. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji zostanie przekazany na rzecz podmiotu wskazanego przez Likwidatora.

Art. 28

1. Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.

2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. O fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.

Zarząd Fundacji
Kraków, 02.11.2020 roku