Program PFRON „Aktywny samorząd”

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. W odniesieniu do grupy pacjentów, którą od lat zajmuje się Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, wdrożenie w 2011 roku pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wprowadziło realną zmianę dotyczącą możliwości finansowania protez kończyn.

Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

W ramach programu osoby po amputacji kończyn mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu protezy lub pomoc finansową w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

W strukturze programu jest to Moduł I o nazwie: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, a w ramach tego modułu Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się, z między innymi takimi zadaniami:

  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III poziom jakości),
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (III poziom jakości).

Możliwe jest również otrzymanie pomocy w formie refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Warunki uczestnictwa osoby po amputacji kończyny w programie:

  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

  • Obszar C, zadanie 3: pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
  • Obszar C, zadanie 4: pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem w/w okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

  • pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
  • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Realizatorem programu w module I jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji programu. Samorząd powiatowy, który wyraża chęć przystąpienia do realizacji programu składa w tym zakresie oświadczenie i wystąpienie o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu oraz zawiera z PFRON wieloletnią umowę w sprawie realizacji programu, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron. W przypadku, gdy samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji programu na rzecz beneficjentów z terenu działania tego samorządu, z innym realizatorem programu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat programu i terminach składania wniosków o pomoc w swoim powiecie najlepiej skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim/Grodzkim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Zachęcamy również do zapoznania się pełnym regulaminem programu na stronie www.pfron.org.pl.