Walkcamp IV/2018

25-28 października 2018 roku odbyła się IV edycja Walkcampu. Skierowana była do grupy osób poruszających się na protezach przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym oraz na protezach uda.

Więcej informacji na temat Walkcampu znajdziesz tutaj.

Jak się zarejestrować?

Zapoznaj się z Regulaminem obozu nauki chodu Walkcamp IV. W pierwszym dniu obozu otrzymasz regulamin do podpisania.

Wypełnij i wyślij poniższy formularz on-line. Wszystkie pola formularza są obowiązkowe. Otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia na swój adres e-mail.

Pobierz i przedstaw do uzupełnienia dokument Zaświadczenie o przeglądzie zaopatrzenia ortopedycznego swojemu protetykowi. Podpisane zaświadczenie prześlij w formie skanu lub zdjęcia na adres w.gurdek@pozahoryzonty.org do 11 października br.

Lista uczestników Walkcampu IV zostanie zatwierdzona 12 października br. i każda z osób zakwalifikowanych otrzymała powiadomienie drogą mailową oraz telefoniczną.

Zakwalifikowane osoby są zobowiązane do dnia 17 października br. opłacić koszt uczestnictwa w Obozie (kwota 200,00 zł brutto) na rachunek:

numer rachunku: 52 88040000 0000 0023 9551 0002
dane posiadacza rachunku:
Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty
Lanckorona 101, 34-143 Lanckorona
tytułem: WALKCAMP IV opłata uczestnika Imię Nazwisko

Formularz zgłoszeniowy na Walkcamp IV/2018

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego syna/mojej córki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Fundację Jaśka Meli Poza Horyzonty z siedzibą w Lanckoronie przy Lanckorona 101, 31-143 Lanckorona, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000320551, posiadającą numer NIP 551-254-15-23, posiadającą numer REGON 120833030, w celu zakwalifikowania i uczestnictwa w obozie nauki chodu Walkcamp III. Niniejszej zgody udzielam dobrowolnie. Zostałam/zostałem poinformowana/-ny o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w szczególności o prawie wglądu do moich danych osobowych/danych osobowych mojego syna/mojej córki i ich poprawiania oraz usunięcia.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wzięcie udziału w obozie nauki chodu Walkcamp IV w dniach 25-28 października 2018 r. Jestem świadomy, że podczas obozu przewidziane są zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, spacery, także w terenie górskim (poniżej 1000 m n.p.m), ćwiczenia fizyczne na siłowni i sali fitness. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w/w zajęciach.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU Udzielam Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania ujęć filmowych oraz zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych ujęć, za pośrednictwem dowolnego medium (w tym szczególnie na kanale YouTube, na profilu Facebook oraz na innych profilach, kanałach fundacji w mediach społecznościowych, a także na stronie www fundacji) wyłącznie w celach marketingowych, edukacyjnych i informacyjnych fundacji. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.