Bezpłatna terapia lustrzana

Projekt adresowany jest do osób z jednostronną amputacją kończyny dolnej lub górnej, w którym badany będzie wpływ terapii lustrzanej. Celem terapii jest zmniejszenie doznań i bólów fantomowych, które często występują po amputacji kończyny oraz uzyskanie naturalnego ułożenia i kształtu kończyny fantomowej.

W imieniu zespołu badawczego Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu naukowym pt. „Wpływ różnorodnych metod usprawniania na nasilenie wrażeń fantomowych u dorosłych po amputacji kończyn z przyczyn urazowych i naczyniowych”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Roman Nowobilski.

Terapia lustrzana odbywać się będzie stacjonarnie w Zakładzie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych CMUJ przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie, w budynku Centrum Rehabilitacji „Znowu w Biegu” przy ul. Odrzańskiej 13 w Krakowie lub w domu pacjenta.

Udział w badaniu jest bezpłatny i dobrowolny, dlatego istnieje możliwość odmowy udziału w projekcie na każdym jego etapie. Po zakończeniu terapii lustrzanej pacjenci będą poinformowani o uzyskanych wynikach. Jeżeli pacjent wyrazi zgodę, uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w publikacjach naukowych. Jednocześnie organizatorzy badania informują, że dane osobowe pacjentów zostaną utajnione i zakodowane, bez możliwości jakiejkolwiek identyfikacji pacjenta. Otrzymane informacje zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celach naukowych.

Najważniejsze informacje dotyczące badania zestawiono poniżej:

 • Pacjent wyraża pisemną zgodę na udział w badaniu.
 • Terapia odbywa się będzie 3 razy w tygodniu. Pacjent zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka terapii z opisem jej przebiegu.
 • Czas trwania terapii: 6 tygodni.
 • Czas trwania jednej sesji: 30 minut.
 • Przed rozpoczęciem terapii każdy pacjent zostanie przeszkolony z zakresu wykonywanych ćwiczeń z wykorzystaniem lustra.
 • Specjalnie zaprojektowane do terapii lustro wypożyczone zostanie na okres 6 tygodni, jeśli terapia odbywać będzie się w domu pacjenta.
 • Do celów terapii lustrzanej wypożyczony zostanie także pomocny zestaw przyrządów (tj. piłeczki, wałki, gumy itd.), dlatego przed jego wykorzystaniem pacjent zobowiązany jest do zdezynfekowania kończyny.
 • Pacjent bierze odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i odpowiada za ewentualne uszkodzenia wynikające z jego niewłaściwego użytkowania.
 • Pacjent zobowiązuje się do oddania lustra po zakończeniu terapii (po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i czasu).
 • Pacjent wyraża zgodę na kontakt z terapeutą w celu nadzorowania przebiegu terapii.
 • Możliwe negatywne odczucia podczas terapii: rozdrażnienie, nasilenie bólu fantomowego (jeśli ból utrzymuje się po 7-10 dniach, terapię należy przerwać), wynikające z reorganizacji kory motorycznej.

Chęć udziału w badaniu oraz pytania dot. projektu prosimy kierować na adres: terapia.lustrzana@gmail.com. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszenia oraz spełnienie kryteriów włączenia do badania.