Jak uzyskać pomoc?

Informacje niezbędne do zgłoszenia się o pomoc, przygotowaliśmy w przystępnej formie odpowiedzi na pytania, które często zadajecie nam w listach, mailach lub dzwoniąc do biura fundacji. Mamy nadzieję, że poniższy informator pomoże Wam prawidłowo przygotować wniosek o pomoc.

Komu pomaga fundacja?

Głównym celem działania fundacji jest pomoc osobom po amputacjach kończyn oraz ich rodzinom. Przyczyną amputacji może być wypadek lub choroba. Obejmujemy opieką również osoby z wadami wrodzonymi niewykształcenia kończyn. Pomagamy dzieciom i dorosłym. Szczegółowo naszą misję opisaliśmy tutaj.

Jakiej pomocy udziela fundacja?

Nasze działania obejmuję przede wszystkim pomoc: informacyjną, motywacyjną, psychologiczną oraz finansową. Staramy się krok po kroku wyjaśniać, jak należy postępować, aby po traumatycznym wydarzeniu jakim jest amputacja, powrócić do normalnego życia. Przykłady kilkudziesięciu naszych podopiecznych pokazują nam, że to jest możliwe!

W jaki sposób fundacja pozyskuje środki dla podopiecznych?

W Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty postanowiliśmy się skoncentrować na jasno określonym celu pomocy. Każdy nasz podopieczny w chwili podpisania porozumienia z fundacją, przedkłada 3 faktury proformy (wraz z ofertą) na protezę, plan i kosztorys rehabilitacji (fizjoterapii) lub szacunkowy plan terapii psychologicznej (kosztorys wizyt etc.). Celem finansowym pomocy jest osiągnięcie kwoty potrzebnej na opłacenie przedstawionych i wybranych przez podopiecznego ofert. Zatem fundacja nie zbiera środków „na zaś”, ale zawsze na jasno określony cel.

Po osiągnięciu celu, osoba której pomogliśmy, zazwyczaj przestaje być naszym „czynnym” podopiecznym, a porozumienie wygasa. W niektórych sytuacjach podpisujemy jednak aneks do porozumienia, który przedłuża okres jego obowiązywania oraz dodaje nowy cel gromadzenia środków, nie zawsze z określoną kwotą. W ten sposób podopieczni, którzy otrzymali tę pierwszą, główną pomoc (np. dofinansowanie do zakupu protezy) otrzymują dalsze wsparcie w formie bieżącego finansowania rehabilitacji, drobnych modyfikacji protez etc. Porozumienie podpisywane jest na konkretny okres. Standardowo na rok, aneksy do porozumień również mają okres obowiązywania.

W okresie obowiązywania porozumienia, szczególnie przy pierwszej pomocy dla danej osoby, staramy się pomóc podopiecznemu w pozyskaniu środków poprzez rozmaite akcje i projekty charytatywne, aby zwiększyć szanse na uzbieranie potrzebnej kwoty. Potrzeby finansowe naszych podopiecznych są jednak znacznie wyższe, niż efektywność podejmowanych w ciągu roku akcji, dlatego nie wszystkim możemy pomóc w ten sposób. Jednak z roku na rok, dzięki przeprowadzanym projektom, udaje nam się gromadzić coraz większe kwoty, a co za tym idzie – coraz więcej podopiecznych szybko otrzymuje pomoc finansową.

Jeśli zdarzy się, że w wyniku działań na rzecz konkretnego podopiecznego, zgromadzona zostanie większa kwota, niż zakłada porozumienie, to wypracowana nadwyżka środków, decyzją zarządu fundacji, przekazywana jest na realizację celu pomocy kolejnych podopiecznych. Zasada ta dotyczy również środków uzyskanych poprzez 1% podatku z celem szczegółowym.

Jak się zgłosić po pomoc?

Wnioski o pomoc w zakresie finansowania protez lub rehabilitacji prosimy kierować do nas wyłącznie drogą listowną na adres biura fundacji w Krakowie: ul. Augustiańska 4/3, 31-064 Kraków, z dopiskiem POMOC.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wniosku o pomoc:

 1. Podanie z prośbą o pomoc z podpisem osoby zgłaszającej się; w przypadku osób niepełnoletnich także z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Dane identyfikacyjne, zgodnie z Kartą Identyfikacyjną (Załącznik 1).
 3. Kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona własnoręcznie za zgodność z oryginałem (nie wymagany notarialnych ani urzędowych potwierdzeń); w przypadku osób niepełnoletnich kserokopia dowodu osobistego rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez PZON.
 5. Kserokopia aktualnego orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS w sprawie ustalenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 6. Opis zdarzenia, w związku z którym nastąpiła amputacja (Załącznik 2).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 3).
 8. Kserokopie dokumentów leczenia wydanych przez instytucje opieki zdrowotnej, dokumentujące amputację; do wyboru: karta informacyjna leczenia szpitalnego lub wypis ze szpitala.
 9. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia, wydane przez lekarza rodzinnego (tylko w przypadku wad wrodzonych, bądź w sytuacji, gdy dokumentacja leczenia jest niedostępna lub zaginęła).
 10. 3 kosztorysy protezy i/lub rehabilitacji (faktury proformy) wraz ze szczegółowym wykazem komponentów protezy (wszystkie części wypisane z nazwą producenta i modelem, nie wystarczy opis typu stopa z włókna węglowego czy lej protezy) i szczegółowym wykazem planowanych w ramach rehabilitacji zabiegów z uwzględnieniem ich ilości, rodzaju i technik fizjoterapeutycznych.
 11. Opis sytuacji majątkowej wraz z dokumentami dowodzącymi wysokości dochodów:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z miejsca pracy osoby ubiegającej się o pomoc oraz pozostałych pracujących członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
  • kserokopia decyzji ZUS o wysokości przyznanej renty z tytułu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
  • zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej potwierdzające sytuacje rodzinną; w przypadku osób i/lub rodzin nie korzystających z pomocy społecznej – własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekorzystaniu z w/w pomocy.
 12. 3 różne fotografie osoby ubiegającej się o pomoc; niekoniecznie z widoczną amputacją lub protezą; prosimy o nieprzesyłanie zdjęć do dokumentów, np. dowodu osobistego; przesłane fotografie posłużą do zilustrowania historii podopiecznego na stronie internetowej fundacji; zdjęcia prosimy przesyłać wyłącznie w formie cyfrowej na ogólny adres e-mail fundacji. Prosimy o nieprzesyłanie nam płyt DVD.

Kto rozpatruje wnioski o pomoc?

Decyzję w sprawie przyjęcia osoby ubiegającej się o pomoc w fundacji na listę podopiecznych, podejmuje koordynator ds. pomocy pod nadzorem zarządu fundacji.

Pytania dotyczące wniosków o pomoc, proszę kierować telefonicznie pod numerami telefonu +48 509 404 140. Telefon pomocy działa od poniedziałku do czwartku 9.oo do 16.oo.

Prosimy o nieprzesyłanie podań o pomoc, dokumentów leczenia i innych danych osobowych drogą mailową.

Dokumenty do pobrania

Jaki jest tryb postępowania przy rozpatrywaniu wniosków?

KROK 1: Osoba ubiegająca się o pomoc wysyła wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

KROK 2: Fundacja wysyła potwierdzenie otrzymania wniosku i jeśli zachodzi taka konieczność prosi o uzupełnienie dokumentacji o brakujące pozycje. Brak odpowiedzi na prośbę o uzupełnienie dokumentacji skutkuje odrzuceniem wniosku bez dalszego rozpatrywania.

KROK 3: Wniosek trafia na listę osób oczekujących na pomoc. Co to oznacza? Osoba wnioskująca o pomoc, nie jest jeszcze podopiecznym fundacji. Wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez koordynatora ds. pomocy. Na tym etapie pracownik fundacji skontaktuje się z osobą wnioskującą o pomoc telefonicznie, aby przeprowadzić wywiad. Dzięki temu pomoc może być maksymalnie dobrze dopasowana do rzeczywistej sytuacji osoby wnioskującej. W szczególnych przypadkach osoba potrzebująca pomocy jest zapraszana na spotkanie do siedziby fundacji lub pracownicy fundacji odwiedzają taką osobę w miejscu zamieszkania.

KROK 4: Po dokonaniu oceny merytorycznej pracownicy fundacji będą szukać pomysłów i sposobów jak skutecznie zgromadzić kwotę, którą wpiszemy w porozumienie z przyszłym podopiecznym. Dopiero mając w perspektywie realną możliwość pomocy, skontaktujemy się w sprawie dopełnienia formalności. Ile trwa okres oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie wniosku? Czas oczekiwania jest bardzo różny – czasem nowego podopiecznego przyjmujemy po kilku dniach, a czasem trzeba się nastawić na kilkumiesięczne oczekiwanie. Choć bardzo byśmy chcieli, wiemy, że nie możemy pomóc każdej osobie proszącej nas o pomoc.

Z kim porozmawiasz?

Weronika Gurdek, fot. Tomasz Prokop
Weronika Gurdek
Koordynator ds. Pomocy